روز جهانی محیط زیست

Banner

روز جهانی محیط زیست

ما زمین را از نیاکان مان به ارث نبردیم بلکه آنرا از فرزندان مان به امانت گرفته ایم.

  زمین برای بقای خود به دست ها، اندیشه ها و اراده های راسخ ما نیاز دارد زمین ما، زیستگاه ما، آینده است، تمام تلاش گروه کالسیمین در جهت حفظ این امانت می باشد.