اعضای هیات مدیره و مدیرعامل

اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

سمت  نماینده  اعضای هیئت مدیره 
رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه معادن روی ایران مهدی محمدخانی
نایب رئیس هیئت مدیره  شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی محمود علی محمدی
عضو هیئت مدیره  شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران  محمود شهشهانی پور 
عضو هیئت مدیره  شرکت مهندسی و تحقیقات فلزات غیرآهنی  محمود علی پور جدی
عضو هیئت مدیره  شرکت ذوب و احیاء روی قشم  عباسعلی بنفشه
مدیرعامل  - فرشاد صبری