اعضای هیات مدیره و مدیرعامل

اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

سمت  نماینده  اعضای هیئت مدیره 
رئیس هیئت مدیره شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی ایران محمود علی محمدی
نایب رئیس هیئت مدیره  شرکت توسعه معادن روی ایران سعید علی محمدی
عضو هیئت مدیره  شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران  نوروز لقمانی شهمیری 
عضو هیئت مدیره  شرکت مهندسی و تحقیقات فلزات غیرآهنی  محمود علی پور جدی
عضو هیئت مدیره  شرکت ذوب و احیاء روی قشم  سعید ولدیانلو
مدیرعامل  - فرشاد صبری