اکتشافی

اکتشافی

در حال حاضر فعالیت های اکتشافی و معدنی شرکت کالسیمین در بخش امور معادن و تامین مواد معدنی متمرکز شده است، که با هدف تامین خوراک کارخانجات شرکت، دو وظیفه اصلی را در دستور کار خود دارد:

الف- شناسائی و ارزیابی معادن فعال و غیر فعال، متروکه و محدوده های اکتشافی (مدیریت امور معادن).

ب- شناسائی منابع تامین مواد معدنی، و ارزیابی کمی و کیفی مواد معدنی (واحد تامین مواد معدنی).

این واحد بطور کلی برنامه­ های ذیل را در دستور کار خود دارد:

شناسائی معادن فعال و غیر فعال، متروکه و محدوده های اکتشافی و پهنه های اکتشافی با هدف خرید یا مشارکت آنها

بازدید و ارزیابی میدانی معادن و محدوده ها و پهنه ها با دو هدف اصلی ذیل:

الف- تعیین ماهیت زمین شناسی معادن و کیفیت مواد معدنی آن 

ب- تعیین عیار و تناژ ذخیره ماده معدنی 

فعالیت های اکتشافی و استخراجی معدنی. 

شرکت در مزایده های معدنی. 

محاسبات فنی و اقتصادی مقدماتی و تفضیلی.

تصمیم سازی برای خرید یا مشارکت در اکتشاف و استخراج معادن یا محدوده اکتشافی.

راستی آزمایی اطلاعات معدنی و اکتشافی.

سوابق معدنکاری شرکت:

شرکت کالسیمین از سال 1348 تا سال 1352 عملیات اکتشاف و استخراج زیرزمینی معدن سرب و روی انگوران را بعهده داشته است، و از سال 1352 تا سال 1375 معدن را بصورت روباز طراحی و مورد بهره برداری قرار داده است. در بخش اکتشافات معدنی در بیش از دو دهه، علاوه بر معدن انگوران بر روی بیش از 150 کانسار سرب و روی کشور و کشورهای خاورمیانه مطالعه و ارزیابی علمی و تخصصی داشته است. همچنین شرکت  از معدن سرب و روی علم کندی در استان زنجان بهره برداری کرده است .