درباره ما

شرکت کالسیمین (سهامی عام) در تاریخ 4/9/1343 تحت شماره 9573 در اداره ثبت شرکتهای تهران به صورت شرکت سهامی خـاص و با سـرمایه 15 میلیون ریال به ثبت رسید. در تـاریخ 30/6/1370 مرکز اصلی شرکت از تهران به زنجان تغییر و تحت شماره 1762 در اداره ثبت شرکت های زنجان به ثبت رسید.

نوع شخصیت حقوقی شرکت طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/1/1376 از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته است و در تاریخ 10/9/1376 شـورای بورس و هیأت محتـرم پذیرش اوراق بهادار، شرکت را در بورس پذیرفته و نهایتاً در تاریخ 15/11/1376 اولین معامله سهام شرکت در تابلو بورس اوراق بهادار انجام گرفت.

اهـم فعالیتهای شرکت طبق اساسنامه، اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن، تغلیظ و ذوب مواد معدنی، ایجاد کـارخانه­های تبدیلی مواد معدنی و انجام کلیه عملیات بازرگانی در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت می باشد.