توسعه سبز

توسعه صنعت سبز

 امروزه با وجود آلودگی ها و تغییرات آب و هوایی وجود صنعت سبز برای بقای محیط زیست بسیار ضروری است. شرکت کالسیمین با هدف رسیدن به صنعت سبز با ایجاد نگرش زیست محیطی، بکار گیري اصول حفظ محیط زیست در جریان تولید، برقراري ارتباط سازنده بین سازمان حفاظت محیط زیست و بخش صنعت، ایجاد فضا براي تبادل تجربیات و دستاوردهاي زیست محیطی واحدهاي صنعتی مشابه با یکدیگر، تشویق و قدردانی از مدیران صنایع در راستاي کاهش و جلوگیري از صدمات زیست محیطی صنایع و ارتقاء و گسترش فرهنگ زیست محیطی به فن آوري هاي زیست محیطی و فرآیند تولید پاك پرداخته است.

در این راستا شرکت کالسیمین با انجام اقدامات زیر در چندین سال گذشته موفق به برداشتن گامهای ارزشمندی در این راستا شده است.

1- عدم قرارگیري نام واحد در فهرست صنایع آلاینده سازمان حفاظت محیط زیست استان

2- بهبود سیستم هاي پالایش و کنترل آلاینده ها

3- مدیریت بازیافت مواد زائد

4- جایگزینی انرژیهاي پاك

5- اخذ گواهینامه استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14000:2015  

6- اخذ گواهینامه استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای  ISO 45001:2018

7- اخذ گواهینامه استقرار سیستم مدیریت انرژی  ISO 50001:2018

8- سازگاري با فرآیند تولید پاك

9-- توسعه فضاي سبز

10- مصرف بهینه حامل هاي انرژي وافزایش بهره وري در مصرف انرژي.

11- شرکت در جلسات کارگروه استانی با حضور مدیران کل ادارات در کارخانجات

12- ارتقاء سطح دانش و فرهنگ زیست محیطی مدیران و پرسنل شرکت